خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه کیفیت زندگی و اصول آن با فرمت docx در قالب 30 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

کیفیت زندگی یک ارزش ذهنی است و افراد خود بهترین قضاوتکنندگان راجع به کیفیت زندگیشان هستند. عامل اصلی تعیینکننده کیفیت زندگی عبارت است از تفاوت درک شده بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد. در این مورد 2 معیار وجود دارد: معیار ذهنی و معیار عینی. شرایط عینی همان شرایط محیطی مؤثر بر متغیرهای کیفیت زندگی است که مشتمل بر وضعیت رفاهی، اقتصادی، جنبههای سیاسی و عوامل محیطی و فرهنگی، جایگاه اجتماعی و اقتصادی، سن، جنس، ارتباط اجتماعی، درآمد، مسکن، اشتغال، قابلیتهای رفتاری، مهارتهای اجتماعی، تواناییهای عملکردی و روانی افراد میباشد و شاخص ذهنی همان احساس رفاه و رضایتمندی و یا احساس خشنودی است که حاصل برداشت ذهنی و ارزشیابی فرد از زندگیاش میباشد و اگرچه در این احساس جنبههای شناختی نیز مطرح است ولی جنبههای عاطفی آن در سنجش کیفیت زندگی بیشتر موردنظر قرار دارد. اجزای عینی با رفاه یا بهزیستی یا آنچه به طور معمول به عنوان استاندارد زندگی یا سطح زندگی نامیده میشود، ارتباط دارد و اجزای ذهنی آن به کیفیت ذهنی اطلاق میشود و دربرگیرنده اعتمادبهنفس، استقلال و ویژگیهای درونگرایی فرد است و به عبارتی کیفیت زندگی را با سنجش احساس ذهنی از خشنودی در برابر مطالب گوناگون زندگی میتوان ارزیابی کرد (اسلامی، 1384). 
 

 

 

فهرست مطالب

کیفیت زندگی

2-11- الگوهای کیفیت زندگی

2-11-1- الگوی کارکرد انطباقی

2-11-2- الگوی رضایت از زندگی

2-12- اصول کیفیت زندگی 

2-13- مؤلفههای کیفیت زندگی

2-14- مبانی نظری در مورد کیفیت زندگی

2-14-1- نظریه ونتگوت، مریک و اندرسون

2-14-2- نظریه سلسله مراتب نیازها

2-14-3- نظریه سیستمی

2-15- کیفیت زندگی از دیدگاه اسلام

2- 16- مروری بر پژوهشهای انجام شده

منابع